.

Görevler

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

(1) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
(2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Üniversite’nin internet sayfasında kamuoyuna duyurmak,
(3) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
(4) Her yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, periyodik gözden geçirme sonuçlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve yürütmek,
(5) Çalışmalarında ve raporlamalarında Üniversite düzeyinde standardı sağlamak için form, cetvel, tablo vb. geliştirmek ve standartları belirlemek,
(6) İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

Kalite Alt Komisyonlarının Görevleri

(1) Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonunun Görevleri;
a) Üniversitenin akademik birimlerindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili uygulamaları takip etmek ve uygulama sonuçlarını izlemek,
b) Üniversite Kalite Komisyonunun yönlendirmesinde eğitim-öğretim alanı itibarı ile iç değerlendirme, çevre değerlendirmesi ve kurum değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
c) Programların eğitim amaçları ve kazanımları ile ilgili değerlendirme çalışmaları yapmak,
ç) Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
d) Öğrencinin kabulü ve gelişimi, tanınma ve sertifikalandırma süreçlerine ilişkin çalışmalar yapmak,
e) Üniversitenin eğitim-öğretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasına ilişkin eğitim-öğretim kadrosunun yeterliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,
f) Üniversitenin eğitim-öğretim etkinliğini artıracak öğrenme ortamının (Derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, atölye, klinik, laboratuvar, uygulama alanları, sergi alanları, bireysel çalışma alanı vb.) yeterliliğini ve uygunluğunu araştırmak,
g) İç paydaşlar (Öğrenci ve çalışanlar) ile dış paydaşların (İşveren, iş dünyası, meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak her yıl programların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini yapmak ve güncelleme veya iyileştirmeler için planlamalar yapmak,
ğ) Akademik birimlerin eğitim-öğretim ile ilgili ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini sağlamak,
h) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim öğretim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları yapmak,
ı) İç ve dış değerlendirme raporlarında eğitim-öğretim ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır. 

(2) Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonunun Görevleri;
a) Üniversitenin araştırma stratejilerini, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak,
b) Üniversitenin fiziki ve teknik altyapısı doğrultusunda araştırma kaynaklarının belirlenmesi, kullanımı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
c) Üniversitenin araştırma kadrosunun yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
ç) Üniversitenin araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
d) Değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapmak,
e) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak,
f) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

(3) Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonunun Görevleri;
a) Üniversite risk değerlendirme ve iç kontrol sistemine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşma çabaları doğrultusunda yönetişim ve organizasyonel süreçler ve faaliyetler üzerine çalışmalar yapmak,
c) Üniversitenin yönetim ve idari birimlerinin yapılanmasına ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,
ç) Üniversitenin insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,
d) Üniversitenin mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin çalışmalar yapmak,
e) İdari personelin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile ilgili çalışmalar yapmak,
f) Üniversitenin bilgi yönetim sistemine ilişkin süreçlerin tasarımını, takibini ve etkinliğinin değerlendirilerek iyileştirme çalışmalarını yapmak,
g) Yönetimin etkinliği ve hesap verilebilirliği kapsamında kurum kalite güvencesi sisteminin özelliklerinin belirlenmesi, verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
ğ) Üniversitenin iç ve dış paydaşları bilgilendirme süreçlerini tasarlamak,
h) İç ve dış değerlendirme raporlarında yönetim sistemi ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır. 

Hakkımızda

  • Kalite Koordinatörlüğü
  • Kalite Komisyonu
  • Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu
  • Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu
  • Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu
  • Bölgesel Kalkınma Kalite Alt Komisyonu
  • Üniversitemiz Eğitim Öğretim Komisyonu