• 0 248 2130000
  0 248 213 0000

 • kalite@mehmetakif.edu.tr
  info@mehmetakif.edu.tr

 • İstiklal Yerleşkesi 15030
  BURDUR

 • slider
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  Kalite Komisyonu
 • slider
  Korkma!
  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak;
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

KALİTE KOMSİYONU

KALİTE POLİTİKAMIZ
Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir üniversite olmak için toplam kalite yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır.

MİSYONUMUZ
Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip, sanat ve spor alanlarıyla da ilgili bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak.

VİZYONUMUZ
Ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir üniversite olmak.

DEĞERLERİMİZ

YÖRE, BÖLGE VE ÜLKE SORUNLARINA DUYARLILIK
Gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmek,

KALKINMA YÖNELİMLİ BİLİMSEL ÜRETKENLİK
Yerelin ve bölgenin kalkınmasını ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve nicelikte bilimsel bilgi ve hizmet üretmek,

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Üniversitemizin bilimsel bilgi ve hizmetlerinin üretilmesinde itici güç olan paydaşlarımızla sürekli işbirliği içerisinde olmak,

UYGULAMALI VE MESLEK EDİNDİREN EĞİTİM
Uygulamalı ve mesleki eğitimde öğrencilerin teknolojiyi kullanabilecek ve üretebilecek sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmek,

GELİŞİM ODAKLILIK
Kurumla ilgili her unsurun iyileştirilebilir ve geliştirilebilir olduğu bilincine sahip olmak,

İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE SAYGI
Her bir bireyin temel hak ve özgürlüklerini gözeten bir kurum kültürüne sahip olmak,

BİLİMSEL ETİK KURALLARA UYGUN HAREKET ETMEK
Yapılan bilimsel çalışmalarda evrensel kabul edilmiş etik kuralları öncelikli olarak gözetmek,

FIRSAT EŞİTLİĞİ
Akademik ve idari personel ile öğrencilerimize nitelikleri doğrultusunda eşit kaynak ve fırsatlar sağlamak,

DEMOKRATİKLİK
Katılımcı, farklı görüşlere saygılı ve hoşgörülü olmak.

 

TEŞKİLAT ŞEMASI (PDF)

 

Kalite Komisyonu;

a- Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek,

b- İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve kamuoyuna duyurmak, ,

c- Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak ve her türlü desteği vermek,

d- Her yıl periyodik olarak, iç değerlendirme raporunu, gözden geçirme sonuçlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve yürütmek,

e- Çalışmalarında ve raporlamalarında Üniversite düzeyinde standardı sağlamak için form, cetvel, tablo vb. geliştirmek ve standartları belirlemek,

f- İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

 

 

© 2018 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Komisyonu